1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonej w dowodzie zakupu. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do serwisu producenta.
 
2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie urządzenia zgodnie z tą instrukcją

3. Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt a w tym zainstalowanie i czyszczenie urządzenia

4. Gwarancją nie są objęte:
elementy szklane, sznury połączeniowe i sieciowe, żarówki, baterie, akumulatory, noże tnące, sita i filtry oraz 
 • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika albo
 • działaniem siły zewnętrznej (przepięcie w sieci elektrycznej, niezgodne z instrukcją obsługi złożenie urządzenia, korozja, pyły, przedmioty, które
 • podczas eksploatacji dostały się do urządzenia).
 • uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego zużycia urządzenia lub jego części zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem
 • urządzenia (filtry, uszczelki itp.).
 • uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie oraz wynikłe z użytkowania niezgodnego z
 • instrukcją.
 • celowego uszkodzenia sprzętu.
 • czynności konserwacyjne: wymiana filtrów, czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność.
 • uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania innego niż używanie w gospodarstwie domowym (np. dla celów komercyjnych lub zarobkowych)
5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
 • w okresie gwarancji serwis producenta dokona naprawy, a sprzęt będzie wykazywał nadal wady uniemożliwiające  używanie go zgodnie z
 • przeznaczeniem
 • naprawa nie zostanie wykonana w terminie określonym w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym z reklamującym w formie pisemnej
 • serwis producenta stwierdzi pisemnie, że usunięcie wady jest niemożliwe
6. Dokonanie naprawy gwarancyjnej będzie poświadczone wpisem serwisu producenta na karcie gwarancyjnej.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji będą realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej, opieczętowanej i wypisanej przez sprzedawcę wraz z dowodem zakupu potwierdzającym datę zakupu produktu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduję utratę świadczeń z tytułu gwarancji. Karta gwarancyjna bez załączonego dowodu zakupu oraz poprawnie wpisanej daty zakupu, pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna.

8. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających zniezgodności towaru z umową.